قوانین


تمام قوانین این شرکت تابع از قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.